.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: E :.

جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳

 
 

الکساندر دوما:

تصميم شبيه ماهي است گرفتنش    اسان و نگه داشتنش دشوار است

واقعا همين طوره ها.نه؟

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram