.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Mahsa :.

دوشنبه ٥ دی ،۱۳۸٤

 
 

خدايا خوش دارم که در نيمه های شب

در سکوت مرموز آسمان و زمين

به مناجات برخيزم

با ستارگان نجوا کنم

و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشايم

آرام آرام به عمق کهکشان ها صعود نمایم

محو عالم بينهايت شوم

از مرزهای عالم وجود در گذرم

و در وادی فنا غوطه ور شوم

و جز خدا چيزی احساس نکنم

خدايا ما را ببخش

گناهانی را که ما را احاطه کرده

و خود از آن آگاهی نداريم

گناهانی را که ميکنيم

وبا هزار قدرت عقل توجيه ميکنيم

و خود از بدی آن آگاهی نداريم ...

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram