.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

دوشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٤

 
 

آسمون دلم کمی تا قسمتی ابريه.هوا بارونی پيش بينی ميشه ...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram