.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: mahsa :.

جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥

 
 

رسم غريبی است،

اگر در زندگی،جز بهترين را

نپذيری،

اغلب آن را به چنگ خواهی آورد.

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram