.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: mahsa :.

سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥

 
 

بزرگی و شأن انسان

در بزرگی و شأن روياهايش،

در عظمت عشقش،

در والايی ارزشهايش،

و در شادی و سرور تقسيم شده اش نهفته است.

بزرگی و شأن انسان،

در بزرگی و شأن افکارش،

در چشمه هايی که روحش از آنها سيراب می گردد،

در بينشی که بدان دست يافته،

و در چگونه زيستن او نهفته است.

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram