.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: mahsa :.

جمعه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٥

 
 

تو را به راستی،

تو را به رستخيز

مرا خراب کن!

که رستگاری و درستکاری دلم

به دستکاری همين غم شبانه بسته است

که فتح آشکار من

به اين شکست های بی بهانه بسته است

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram