.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: S :.

چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۳

 
 

۱.آره راست می گی با ديدن ظاهر افراد و يکی دو تا برخورد کوچيک  نمی شه رو آدما

قضاوت کرد،آدما اون چيزی نيستن که ظاهرشون نشون می ده،ظاهرشون با باطنشون

خيلی فرق می کنه.

۲.خلايق هر چه لايق

۳.آدم يه اشتباهو چند بار تکرار ميکنه؟

۴.خوشم اومد حال چندتا بچه ننر لوس گرفته شد کوچولوها خيلی مونده تا بزرگ شيد

۵.آقا اين دختره الی رو ميگم منو اغفال کرد خرج گذاشت رو دستم

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram