.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: S :.

شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳

 
 

به بهانه های ساده ی خوشبختی خويش می نگرم.

***

يکديگر را نپيچانيد باشد که درسهايتان پاس شود...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram