.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: E :.

پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳

 
 

غم هنگامي دست ميدهد که ما در مفهوم شادي دچار مشکل باشيم
ايا کندن زمين را به منظور کاشت دانه از براي زمين غصه ميدانيد؟
ايا پنهان کردن دانه را در دل زمين و رير خاک سياه رفتن را ار براي دانه غم و اندوه ميشماريد؟
يکي از نشانه هاي شادي ان است که وقتي به گذشته مي انديشيم ان را مرحله اي از کمال خويشتن ببينيم و خود را در زمان حال بر قله اي بالاتر از گذشته بيابيم

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram