.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: S :.

دوشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۳

 
 

ساقيا،بر خاک ما چون جرعه ها می ريختی


گر نمی جستی جنون ما،چرا می ريختی؟

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram