.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: S :.

پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳

 
 

گفت شما مثل بچه هاييد...


نفهميدم يعنی مثل بچه ها بی عقل،يا مثل بچه ها پاک،يا هر دو يا هيچ کدام.

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram