.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: s :.

یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳

 
 

نماندی نديدی نشنيدی نفهميدی ...خنگ تر از اونی هستی که فکرشو می کردم

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram