.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: S :.

جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳

 
 

                               ای آسمان که بر سر ما چرخ ميزنی

                               در عشق آفتاب، تو همخرقه ی منی

                               والله،که عاشقی وبگويم نشان عشق 

                              بيرون و اندرون همه سرسبز و روشنی

                             شمعی است آفتاب و تو پروانه ای به فعل

                                   پروانه وار گرد چنين شمع ميتنی

                                 پوشيده ای چو حاج تو احرام نيلگون

                               چون حاج گرد کعبه طوافی همی کنی

                          حق گفت:((ايمن است هرآن کو به حج رسيد))

                                   ای چرخ حق گذار، ز آفات ايمنی

                      جمله بهانه هاست،که عشق است هر چه هست

                           خانه ی خداست عشق و تو در خانه ساکنی

                              زين بيش می نگويم و امکان گفت نيست

                             والله چه نکته هاست در اين سينه گفتنی

                                         *******************

خدايا متشکرم برای همه چی،به خصوص واسه دوشنبه، سه شنبه و ديشب مبارک

باشه خوش گذشت.

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram