.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: shayesteh :.

شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳

 
 

هل زدن برای گذشتن از چراغی که به زودی قرمز خواهد شد

تنازع برای بقا

و ثانيه هايی که گذشتشان حرص مرا در می آورد

و نخوانده ها يی که بايد خوانده شوند

و عذاب وجدانی که هميشه هست

و اتاقی که بيهودگيش را نمی فهمی

و قتت را هدر نده

اينجا کسی نيست

همه می خواهند که تو نباشی آن طور که هستی و آن طور که فکر می کنی

بايد رفت...

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram