.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳

 
 

 

پارسال در روزي مثل ديرور مرتضي بابايی (هري) با ما بود.روحش شاد

chemcar حادثه افريد.خب نذاريد بچه ها با اسباب بازيهاي خطرناک بازي کنند
 
 

به ياد ار ...

 

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram