.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۳

 
 

وقتی يکشنبه ساعت ۲ نصفه شب ميری دکتر

وقتی دوشنبه همش خوابيدی و دانشگاه نرفتی و بقيه فکر ميکنن کلاساتو پيچوندی

وقتی استاد ترموديناميک مظلوم تر از تو کسی رو گير نمياره و از بين ۵۰ نفر مستقيم

مياد بهت ميگه که کلاس تشکيل ميشه

وقتی حالت بده و بعبعی رو ميبينی و حالت بدتر ميشه

وقتی سه شنبه مجبور ميشی بی خيال ازـفيزيک بشی و برگردی خونه 

وقتی خيال ميکنی تشخيص دکتر اشتباه بوده چون هنوز حالت خوب نشده

وقتی ...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram