.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: shayesteh :.

یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳

 
 

ميگه نوک مدادی ميتونه قرمز باشه! چرا فکر می کنيد نوک مدادی بايد يه چی تو مايه

های نوک مدادی باشه؟!همچين بدم نميگه ها...

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram