.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۳

 
 

 

سعی کن به خاطر کسی که دوستش داری غرورتو از دست بدی نه اينکه

به خاطر غرورت کسی رو از دست بدی

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram