.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳

 
 

 

سفر یعنی منو گستاخی من

همیشه رفتن و هرگز نماندن

هزاران ساحلو نادیده دیدن

به پرسش های بی پاسخ رسیدن

 

پایان خوب برای یک روز بد

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram