.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳

 
 

 

فصل در پی فصل

فصلی در پی فصلی دیگر                      چه زیباست!

در هوای مطبوع احساس شعف میکنم             

اما بادی می وزد از جانب فردا         

که مرا می خواند

جز این چاره نیست که فصلی دیگر را پذیرا شوم

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram