.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: shayesteh :.

چهارشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٤

 
 

ديدگان تو در قاب اندوه

سرد و خاموش

خفته بودند

زودتر از تو ناگفته ها را

با زبان نگه گفته بودند

 

از من و هرچه در من نهان بود

می رميدی

می رهيدی

                                                ******

احساس می کنی  که دريغ است

با درد خود اگر بستيزی

می بويی آن شکوفه ی غم را

تا شعر تازه ای بنويسی

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram