.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

جمعه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 
 

 

هرگز نخواه که ديگری تغيير کند

تغيير را از خود آغاز کن

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram