.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤

 
 

خدايا

من در کلبــه فقيــرانه خــود چــيزی دارم

که تو در عرش ملکوتی خود نداری

مـن چــون تــو خدايــی دارم و

تــو چــون خــود نــداری

                                                                           امام سجاد

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram