.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤

 
 

بايد بی تفاوت بود چون کار ديگه ای نميشه کرد

به قول شايسته خلايق هر چه لايق

 

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram