.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: sh :.

یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٤

 
 

روزهای داغ و کشدار تابستان!زندگی يعنی همين

اين نيز بگذرد مثل همه چيزای ديگه که تموم شدند و فقط يه خاطره ازشون به جا مونده

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram