.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: S :.

پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳

 
 

من بميرم تو بمانی

الهی هر چی درد و بلای تو بخور تو سر من چت شده؟الهی همه ی سما بميرن! الی جون...

ولی خودمونيم عجب معده ای دارم من!!!

سيالاتم واست رله ميکنم ناراحن نباش....

 S for E

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram