.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد

 

.: Elham :.

چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤

 
 

 

تا توانی در جهان يک رنگ باش،قالی از صد رنگ بودن زير پا افتاده است

 
 

E&S&m توسط :.

.: خانه .:. بايگاني .:. پست فرنگي :.

Desigen by Pedram