Elham

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فصل در پی فصل

فصلی در پی فصلی دیگر                      چه زیباست!

در هوای مطبوع احساس شعف میکنم             

اما بادی می وزد از جانب فردا         

که مرا می خواند

جز این چاره نیست که فصلی دیگر را پذیرا شوم

/ 2 نظر / 2 بازدید